test

העצמי. מאפשרת התבוננות שונה על העולם, מתוך הבנה כי השקפת עולם בריאה מכוונת לעשייה בריאה, תמיד ובכל תחום. בתהליך נפרד מסוגי התנהגויות שכבר אינן משרתות אתכם. בנוסף נבין את רזי התקשורת האמפתית ככלי עבודה שתביא לשינוי כבמטה קסם. ההבנה כי ביכולתכם לשנות דברים בחייכם היא נפלאה ומרוממת רוח.